۲ هزار معدن طی ۱۴ ماه گذشته شناسنامه ‌دار شد

0
معدن، معادن
معدن، معدندار، معدنکار
بر اساس آمار اعلام شد بخش صنعت و معدن رشد بیش از 5 درصدی را ثبت کرده است و در بخش معادن بیش از 2 هزار معدن شناسنامه دار شدند که این اقدام گام مثبتی در راستای جلوگیری از خام فروشی معدنی است.

به گزارش نبض صنعت، باتوجه بـه ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه معدن و ارتقای سهم معدن در اقتصاد ملی، اقدامات مهمی در این حوزه شروع شده که مهمترین آنها بـه شرح زیر است:

آغاز مزایده برای بیش از پنج‌ هزار و ۳۰۰ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن برای کل کشور و در چهار گروه به شرح زیر:

– استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران، هرمزگان (تاریخ انتشار آگهی ۱۶/۷/۱۴۰۱ – تاریخ بازگشایی پاکت‌ها ۱۴/۸/۱۴۰۱)

– اسـتان‌های اردبیل، ارس و ماکو، آذربایان شـرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، کردستان، گیلان (تاریـخ انتشار آگهی ۳۰/۷/۱۴۰۱ – تاریخ بازگشایی پاکت‌ها ۲۸/۸/۱۴۰۱)

– اسـتان‌های اصفهان، ایلام، چهارمحال وبختیاری، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، یزد (تاریخ انتشار آگهـی ۱۴/۸/۱۴۰۱ – تاریـخ بازگشایی پاکت‌ها ۱۲/۹/۱۴۰۱)

– استان‌های سـمنان، تهـران، مرکـزی، قـم، جنوب اسـتان کرمان، کرمان، کهگیلویــه و بویراحمد، البـرز و فارس (تاریخ انتشار آگهی ۲۸/۸/۱۴۰۱ – تاریخ بازگشایی پاکت‌ها ۲۶/۹/۱۴۰۱).

آغـاز اکتشـاف و پی‌جویـی در مناطـق امیدبخـش معدنی از خراسان جنوبی

برپایه این گزارش، آغـاز پـروژه اکتشـاف و پی‌جویـی در کل مناطـق امیدبخـش و بـا احتمال وجود ذخایر معدنی کل کشـور تـا پایان سـال ۱۴۰۴، یکی دیگر از اقدامات اساسی در این حوزه است که از سـال گذشـته شـروع شـده و در خراسـان جنوبـی بـا کشـف ذخائـر عظیـم و بسیار ارزشمند مـواد فلزی جدیـد و عناصر مهم بـه اتمام رسـیده اسـت.

خاطرنشان‌ می‌شود اکتشـافات هوایـی دوره‌هـای قبـل در فاصله‌هـای ۷.۵ کیلومتـری و بـرای شناسـایی حـدود ۲۰ مـاده معدنـی بـوده که در برنامـه جدیـد اکتشـافات در فاصله‌هـای ۲۰۰ متـری و بـرای شناسـایی بیـش از ۴۰ مـاده معدنی انجام می‌شود.

در همین راستا پروژه هوشمندسازی معادن در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری با تجهیزات نوین مانند پهپاد آغاز شده است.

همچنین بر اساس آمار اعلام شد بخش صنعت و معدن رشد بیش از 5 درصدی را ثبت کرده است و در بخش معادن شفاف‌سازی مناسبی صورت گرفته است و بسیاری از معادن که از نظر سند و شناسنامه مشکل داشتند، امروز شفاف شده‌اند..

بر اساس آخرین نتایج اعلامی تعداد طی 14 ماه گذشت بیش از 2 هزار معدن شناسنامه دار شدند که این اقدام گام مثبتی در راستای جلوگیری از خام فروشی معدنی است.

حذف امضاهای طلایی در حوزه معدن

بر اساس این گزارش، تجمیـع و تنقیـح بیـش از ۳۲۰ بخشـنامه معدنـی کـه در سـال‌های گذشـته صـادر شـده و منجـر بـه عـدم شـفافیت و ایجـاد امضاهـای طلایـی در حـوزه معـدن شـده بـود، یکی دیگر از اقدامات اساسی در این حوزه است که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت.

ایـن بخشـنامه‌ها پـس از تلفیـق، اصـلاح یـا حـذف، تجمیـع شده و به‌صـورت کامـلا شـفاف مبنـای اقدامـات فعالان معدنـی قـرار گرفته‌انـد.

سایر اقدامات

بازسازی و نوسازی و تامین ماشین‌آلات معادن و حمایت از تعمیق ساخت داخل این ماشین‌آلات (نظیر تولید دامپتراک ۶۰ تنی)

شفاف‌سـازی و سـاماندهی نظـام حقـوق دولتـی معـادن از طریـق سـامانه جامـع تجـارت بـرای احقـاق حقـوق انفـال عمومـی و تامیـن سـهم اسـتان‌ها و مناطـق معدنـی

تهیه و اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری برای احیاء و فعال‌سازی مجدد ۴۰۰ معدن راکد

تعریـف بسـته‌های سـرمایه‌گذاری بـرای واگـذاری معـادن و محدوده‌هـای در اختیـار دولـت و مردمی‌شـدن فعالیت‌های معدنی (نظیر پروژه مس جانجا در سیسـتان و بلوچسـتان)

پیگیــری از مراجــع اســتعلامی مرتبــط بــا حــوزه معــدن به‌ویــژه محیط زیســت و منابــع طبیعــی (بــرای رفــع موانــع مرتبــط بــا فعالیت‌هـای معدنـی کـه منجـر به بهبـود پاسـخ‌دهی آنهـا شـده اسـت)/ در دوره قبـل پاسـخ اسـتعلامات سه درصد بـوده کـه در حـال حاضـر به ۳۰ درصد افزایش یافتــه اســت)

بررسی اهلیـت مالـی شـرکت‌کنندگان/ در بسـیاری از مـوارد تـا قبـل از اصـلاح مقـررات واگـذاری و مزایـده معـادن فقط افـراد فاقـد اهلیـت فنـی، معـدن را در اختیـار می‌گرفتنـد کـه سـرانجام آن واسـطه‌گری یـا تعطیلـی معـادن بـود. اما با اصلاح مقـررات و در شـرایط فعلـی اهلیـت فنـی هـم مـلاک عمـل قـرار گرفته که باعث می‌شـود افـراد دارای واحدهـای فـرآوری در اولویت واگـذاری قرار گیرنـد و نتیجـه ایـن کار حـذف واسـطه‌گری و جلوگیـری از تعطیلـی و راکـد شـدن معادن کوچک و متوسـط است.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید