نبض صنعت گزارش می دهد
۷ چالش اصلی کیفیت خودروهای داخلی/ فاصله ۵۶ درصدی طراحی با سطح مطلوب

0
طبق جدیدترین گزارش پژوهشی، کیفیت خودروهای داخلی با ۷ چالش عمده گره خورده و وضعیت فعلی صنعت خودروسازی ایران در حوزه طراحی، ۵۶ درصد با آستانه کیفیت مطلوب فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان«کیفیت؛ حلقه گمشده صنعت خودروسازی کشور» به بررسی زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی کشور با رویکرد آسیب شناسانه به منظور دستیابی به راهکارهای بهبود و ارتقای کیفی در این صنعت پرداخته است.

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که «استفاده از پلت فرم های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان» به عنوان مهم‎ترین چالش حوزه طراحی، موجب افول کیفیت ذاتی خودرو شده است.

از طرفی، «عدم وجود استانداردها و جامعیت دستورالعمل های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی» و «عدم وجود دستورالعمل های مشخص تحت نظارت قاطع» و همچنین «صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت» به ترتیب از جمله مهم‎ترین چالش های حوزه تأمین قطعات و حوزه مونتاژ هستند.

همچنین از جمله مهمترین چالش های حوزه فروش و خدمات پس از فروش می توان به «عدم نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل های موجود» و «عدم توانایی در پیش بینی نیازهای مشتری» اشاره کرد.

ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که ارتباط مالی مستقیم بین شرکت های بازرسی و شرکت خودروساز نیز از چالش های اساسی حوزه نظارت در این صنعت است.

از طرفی، نتایج این مطالعه نشان می دهد از عوامل پنجگانه شکل دهنده کیفیت در صنعت خودرو، مرحله نخست زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی کشور یعنی مرحله طراحی که سطح کیفیت ذاتی خودرو را نشان می دهد با ضعف جدی مواجه است.

در این گزارش ساختار شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی در مراحل مختلف زنجیره ارزش خودرو بررسی، وضعیت موجود کیفیت خودرو در هر مرحلــه تبیین و چالش هــای هر مرحله شناسایی شــد. جمع بندی این مطالب در نمودار 14 و نمودار 15 که حاصل تحلیل هــای این گزارش و نظرسنجی از متخصصان حوزه خودرو است، نشان داده شده است.

در واقع نمودار 14 که حاصل روش نظرسنجی نخبگانی در حوزه خودرو است، وضعیت موجود کیفیت در پنج مرحله مختلف زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودرو (برحسب درصد) را به صورت خلاصه نشان می دهد.

به عبارت دیگر، در هر یک از این پنج مرحله، حد مطلوب کیفیت برابر عدد 100 در نظر گرفته شده و ستون های این نمودار بیان میکند وضعیت کنونی صنعت خودرو در چه جایگاهی در مقایسه با 100 درصد مطلوب ایستاده است.

به عنوان مثال اگر حد مطلوب طراحی جهت نیل به خودروی با کیفیت مطلوب را 100 در نظــر بگیریم، وضعیت کنونی صنعت خودروسازی ما در حوزه طراحی، 44 درصد است و 56 درصد با آستانه کیفیت مطلوب فاصله دارد.

وضعیت موجود کیفیت در مراحل مختلف زنجیره ارزش خودرو (درصد)

نمودار 15 ســهم مراحل مختلف زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی را از کیفیت نهایی محصول نشان می دهد. به بیان دیگر این نمودار نشان دهنده میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر مرحله از این زنجیره در کیفیت نهایی خودرو است.

بدیهی است مجموع سهم های نشان داده شــده مراحل مختلف برابر 100 درصد خواهد بود. به َعنوان مثال این نمودار نشــان می دهد که مراحل طراحی و تأمین قطعات بیشترین سهم را در کیفیت نهایی خودرو داشــته و به ترتیب 35.6 و 27.2 درصد در کیفیت نهایی خودرو تأثیرگذار هستند.

سهم مراحل مختلف زنجیره ارزش خودرو از کیفیت نهایی محصول (درصد)

همانطور که از نمــودار 14 و 15 مشــاهده می شــود «مرحله طراحی» در فاصله 56 درصدی نسبت به سایر مراحل بیشترین فاصله را از حد مطلوب داشته (نمودار14) و در عین حال بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را در کیفیت نهایی خودرو دارا است(نمودار15)

همچنین مرحله «تأمین قطعــات» در فاصله 44 درصدی نســبت به وضعیت مطلوب قــرار دارد (نمــودار14) و دومین مرحله تأثیرگذار و حائز ســهم بالا در کیفیت نهایی خودرو است(نمودار15)

«خط تولید محصول» در فاصله 42 درصدی نسبت به وضعیت مطلوب قرار داشــته و ســومین مرحله تأثیرگذار در کیفیت نهایی خودرو تعیین شده است. به همین ترتیب دو مرحله «خدمات فروش» و «خدمات پس از فروش» به ترتیب در فواصل 43 و 40 درصدی نسبت به وضعیت مطلوب قرار دارند(نمودار14) و نسبت به سایر مراحل زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی از اهمیت کمتری برخوردارند (نمودار15)

بیشتر بخوانید: اثر واردات خودرو بر ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی

بیشتر بخوانید: جزئیات تدوین و اجرای ۳۵۰ استاندارد جدید خودرویی

جهت ارزیابی و مقایسه بهتر مراحل پنجگانه زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی باید نتایج نمودار 14 و 15 را تلفیق کرد تا بتوان به صورت همزمــان وضعیت موجود هر مرحله را به همراه درصد اهمیت آن در کیفیت نهایی محصول مقایسه کرد.

به این منظور اگر حیطه کیفیت خودرو را به صورت دایره نشــان داده شده در نمودار زیر در نظر بگیریم، هر یک از 5 مرحله زنجیره ارزش خودرو متناسب با ســهم خود از کیفیت نهایی محصول، قطاعی از این دایره را به خود اختصاص خواهد داد.

همانطور که در این نمودار مشاهده می شود، بیشترین سهم (بزرگترین قطاع از دایره کیفی خودرو) به مرحلــه طراحی اختصاص دارد. پس از مرحله طراحــی، مراحل تأمین قطعات و خــط تولید بزرگترین قطاع ها را از دایــره کیفی خودرو به خود تخصیــص داده اند.

در این نمودار قســمت رنگی هر قطاع، نشان دهنده وضعیت کنونی کیفیت در آن مرحله را در مقایسه با 100 درصد مطلوب نشان می دهد.

همچنین قسمت سفید موجود در هر قطاع میزان فاصله کیفیت هر مرحله تا 100 درصد مطلوب را نشــان می دهد. به عبارت دیگر هر چقدر مساحت قسمت های سفید دایره کیفی خودرو کمتر باشد، محصول نهایی به کیفیت مطلوب نزدیکتر خواهد بود.

تأثیر همزمان «وضعیت موجود هر مرحله» و «سهم هر مرحله» از کیفیت نهایی خودرو

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید